Dividendbelasting als voorheffing

Wanneer uw BV aan u als natuurlijk persoon aandeelhouder dividend uitkeert dan is de BV dividendbelasting verschuldigd. Deze heffing, die thans 15% bedraagt wordt door de uitkerende vennootschap ingehouden en aan de Belastingdienst betaald. De ontvanger van het dividend mag de betaalde dividendbelasting als voorheffing aanmerken wanneer hij het ontvangen dividend in zijn aangifte inkomstenbelasting verwerkt.

Het ontvangen dividend is in Nederland een vorm van inkomen in box 1, 2, of 3, afhankelijk van het belang van de ontvanger in de uitkerende vennootschap. De meest relevante voor u als ondernemer is de situatie van aanmerkelijk belang houder (houder van meer dan 5% van het geplaatste kapitaal van een vennootschap). In dat geval valt het ontvangen dividend in box 2, namelijk een (regulier) voordeel uit aanmerkelijk belang.

De heffing op dergelijke voordelen in de inkomstenbelasting bedraagt 25%, maar zoals vermeld mag de reeds ingehouden 15% dividendbelasting als voorheffing verrekend worden, zodat een eindheffing resteert van 10%.

Indien het dividend uitgekeerd wordt aan een andere vennootschap dan kan deze binnen de werking van de deelnemingsvrijstelling vallen (belang in de vennootschap ten minste 5%), zodat per saldo geen dividendbelasting verschuldigd zal zijn over de uitkering. Dit om dubbele belastingheffing te voorkomen. Vergelijkbare situaties zijn denkbaar bij internationale/ grensoverschrijdende gevallen. Wij informeren u graag over het uitkeren van dividend en de daarmee gepaard gaande dividendbelasting.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact op met Kage.