Publicatieplicht voor kleine rechtspersonen

Jaarlijks dienen rechtspersonen een publicatie jaarrekening met toelichting te publiceren bij de Kamer van Koophandel. Hiertoe zijn de rechtspersonen onderverdeeld in 3 categorieën, namelijk klein, middelgroot en groot. Kage Consult! richt zich met haar dienstverlening in hoofdzaak op de kleine rechtspersonen.

Wat zijn rechtspersonen?

Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie op kan treden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer behept met rechten en plichten zoals een natuurlijk persoon dat kan doen. Dat wil zeggen, een rechtspersoon kan bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden. Een rechtspersoon heeft dus, net als een natuurlijk persoon, rechtspersoonlijkheid. De bekendste voorbeelden zijn:

  • Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
  • Naamloze vennootschap
  • Vereniging, stichting
  • Coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappij
  • Gemeentes, provincies, de staat
  • Kerkgenootschappen

Criteria ter bepaling van de omvang van de rechtspersoon

Ten aanzien van de bepaling van de omvang van een rechtspersonen gelden de navolgende criteria, waarbij op 2 opeenvolgende jaren, zonder onderbreking, dient te worden voldaan aan ten minste 2 van de 3 vereisten (BW 2:396):

Criterium                                      Klein                                             Middelgroot      
Totaal activa (balanstotaal)         ≤ € 4.400.000                                 ≤ € 17.500.000
Totaal omzet                                ≤ € 8.800.000                                 ≤ € 35.000.000
Aantal medewerkers (FTE)          gemiddeld < 50                               gemiddeld < 250

De rechtspersonen die niet onder de categorie klein of middelgroot vallen, worden beschouwd als groot.

Publicatie voorschriften kleine rechtspersonen

Een kleine rechtspersoon mag bij de opstelling van zijn publicatie stukken volstaan met een beknopte balans en toelichting. Bepaalde gegevens behoeven niet in de toelichting te worden opgenomen. Ook omvatten de publicatie stukken geen jaarverslag, winst- en verliesrekening met toelichting en geen overige gegevens.

Feitelijk betekent dit dat de wettelijke verplichting tot het opstellen van een publicatie jaarrekening voor kleine rechtspersonen zeer beperkt is en dat dit veelal bestaat uit slechts de balans en enkele pagina’s tekstuele toelichting.

De zorg voor het opstellen van de publicatiestukken van uw onderneming nemen wij graag van u over. Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op.