Privacy & Cookies

PRIVACY- EN COOKIE STATEMENT

Deze pagina is met de grootst mogelijke zorg samengesteld voor online gebruikers, opdrachtgevers, partners en andere partijen, waaronder leveranciers rondom Kage Consult!. Eventuele vragen kunt u richten aan info@kage.nl.

Kage Consult! respecteert en beschermt uw privacy. U kunt onze websites dan ook anoniem bezoeken. Kage Consult! is niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze websites. Gegevens over u of uw computer worden dan in voorkomend geval ook uitsluitend om technische redenen of in het kader van het klant worden bij Kage Consult! geregistreerd met een cookie of met andere middelen.

Disclaimer

Kage Consult! streeft er naar middels haar website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kan er niet voor instaan dat die informatie te allen tijde juist, volledig of actueel is. Kage Consult! aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van haar website. De inhoud is bedoeld als algemene informatie en vormt geen advies en is ook niet bedoeld om enig recht of enige verplichting te creëren. Raadpleeg voor het nemen van beslissingen altijd uw adviseur.

Cookiebeleid

Kage Consult! deelt cookies uit wanneer u één van onze websitepagina`s bezoekt via kage.nl, administratietwente.nl, administratieoldenzaal.nl en jaarrekeningtwente.nl. Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u onze website gebruikt. Dankzij cookies hoef u niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer u bij ons terugkomt. Bovendien helpen ze ons in te zien hoe u onze site gebruikt en hoe wij onze online kanalen en marketingdoeleinden beter en klantvriendelijker kunnen maken. Cookies en overige technieken worden gebruikt bij vrijwel alle bestaande websites en apps. Kage Consult! heeft zelf geen actief cookie team (marketing), maar wij wijzen u op de volgende partijen:

Google Analytics

Met Google Analytics meten we hoe u onze websites gebruikt en hoe u ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze sites te verbeteren. Zonder dit cookie missen we uw data. Hierdoor zien we niet hoe u onze sites gebruikt en zal u langer moeten wachten op verbeteringen. Dit cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.

WordPress en plugins

Kage Consult! maakt voor haar websites gebruik van WordPress templates en diverse plugins. Deze plugins, waaronder contact formulieren, vallen onder het cookie en privacy beleid van de aanbieder. Wanneer u gegevens invoert op onze websites zullen deze geregistreerd en bewaard worden.

Social Media

Kage Consult! heeft veel moeite gedaan om alle overige social media cookies, links en verwijzingen te verwijderen van de websites. Er kan dan ook geen contact gezocht worden via social media als Facebook, Twitter, LinkedIn, Telegram en andere vergelijkbare partijen, noch kunnen onderdelen op de website gevolgd of bewerkt worden door dergelijke partijen. Mocht toch het vermoeden bestaan dat één der genoemde partijen wel op de website aanwezig is (middels een cookie) dan horen wij dat graag.

Kage Consult! heeft wel een Facebook pagina gehad, deze werd echter extern onderhouden en is sinds 2018 niet langer actief en derhalve in het 2e kwartaal 2018 beëindigd. Een directe koppeling tussen de websites heeft echter nooit bestaan.

Cookies accepteren

Gezien het minimale en algemene karakter van onze cookies worden deze automatisch geaccepteerd bij het bezoek aan onze website en het daarmee accepteren van deze voorwaarden.

Cookies verwijderen of uitschakelen

U kunt onze cookies en JavaScript ook uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat (onze) websites niet optimaal werken. Hoe u cookies uit kan schakelen of verwijderen is afhankelijk van de gebruikte browser, maar kan via de instellingen van u browser worden ingesteld.

Privacy beleid

Via de diensten van Kage Consult! worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Kage Consult! acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dan wel de Europese Privacy Verordening (Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst om toestemming vragen om u persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin u toestemming is vereist;
 • passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om u persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • u recht respecteren om u persoonsgegevens op u aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Kage Consult! is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. De persoonsgegevens betreffen onder meer:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Functie
 • BSN / RSIN
 • Bankrekeningnummers

Gebruik van persoonsgegevens

Door contact met ons op te nemen (bijvoorbeeld via de website) laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect naar een bepaald persoon te herleiden zijn.

Wij gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, contact- of informatieaanvraag, offerteaanvraag, aanmelding bijeenkomst en/of evenement, sollicitatie of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Deze gegevens hoeven zich niet te beperken tot NAW gegevens, maar gelden voor alle door Kage Consult! ontvangen informatie. Voornoemde gegevens worden op basis van een gerechtvaardigd belang dan wel op basis van uw toestemming door ons verwerkt.

Uw toestemming voor voornoemde persoonsgegevensverwerkingen kun u te allen tijde weer intrekken. Zodra u uw toestemming intrekt, zullen wij deze persoonsgegevens niet meer verwerken. De intrekking van uw toestemming doet echter niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voorafgaand aan deze intrekking.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het behalen van de voornoemde doeleinden, tenzij er een wettelijk langere bewaartermijn geldt. Zodra deze doeleinden worden behaald, dan wel de wettelijke bewaartermijn verstreken is, dan worden uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd. Uw persoonsgegevens worden enkel opgeslagen op servers en systemen van Kage Consult!.

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van u e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden en waaraan wij geen persoonsgegevens doorgeven. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw rechten

U hebt het recht om bij ons een verzoek in te dienen om in te zien welke persoonsgegevens er van u door ons worden verwerkt. Ook heb u het recht om een verzoek in te dienen tot het wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens uit ons systeem.

Verwerken van gegevens

Opdrachtgevers van Kage Consult! Verstrekken een doorlopende opdracht tot gegevensverwerking. De diensten brengen met zich mee dat persoonsgegevens worden verwerkt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Kage Consult! verricht werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgevers, dit betreft in hoofdlijnen het bewaren, registreren, bewerken en versturen van financiële informatie en eventuele aanvullende aanverwante werkzaamheden zover hier mondeling dan wel schriftelijk opdracht voor is gegeven. Deze verwerking zal te allen tijde op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving plaatsvinden. Het is dan ook niet toegestaan persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met behoud van volledige aansprakelijkheid voor de naleving van de verplichtingen met betrekking tot de AVG (deze voorwaarden), kan de verwerking van persoonsgegevens of delen daarvan uitbesteed worden aan een derde.

Kage Consult! draagt zorg voor de beveiliging van persoonsgegevens en neemt technische- en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Er wordt geen gebruik gemaakt van online- of cloud diensten voor de opslag van persoonsgegevens noch wordt gebruik gemaakt van externe netwerken. Uw persoonsgegevens zijn niet van buitenaf te benaderen (ook niet door Kage Consult!).

In sommige gevallen moeten wij derden inschakelen om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden (bijv. loonverwerking) dan wel om tot uitvoering van de opdracht te komen (bijv. Belastingdienst/ Kamer van Koophandel). Als deze derden toegang tot uw persoonsgegevens krijgen dan is dit alleen met partijen die zorgvuldig en in overeenstemming met de Wbp dan wel de AVG met uw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast geven wij geen persoonsgegevens of andere niet publieke informatie door aan derden (tenzij de wet dit voorschrijft) noch zullen wij deze voor commerciële doeleinden (laten) inzetten.

Kage Consult! zal de persoonsgegevens die in het kader van de diensten worden verwerkt,evenals alle andere informatie die opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst ter kennis komt, tegenover derden strikt geheim houden en niet openbaar maken, anders dan voor zover noodzakelijk voor het verlenen van de diensten dan wel voor zover een wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel opdrachtnemer tot mededeling c.q. verstrekking verplicht. Tevens zullen alle nodige maatregelen getroffen worden om geheimhouding van de persoonsgegevens te garanderen. Kage Consult! staat er voor in en garandeert dat alle personen die handelen onder haar gezag en/of toegang hebben tot de persoonsgegevens eveneens onder dezelfde voorwaarden geheimhouding zullen betrachten ten aanzien van voornoemde informatie. De bedoelde geheimhoudingsplicht geldt niet indien opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de persoonsgegevens aan een derde te verstrekken, of dit voortvloeit uit de opdracht of een wettelijke verplichting bestaat om de persoonsgegevens aan een derde te verstrekken.

Kage Consult! zal de persoonsgegevens die zij verwerkt in het kader van de diensten niet langer bewaren dan noodzakelijk of wettelijk is voorgeschreven. Uitgangspunt daarbij is dat het bewaren van persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is nadat het verlenen van de diensten is voltooid, tenzij de verwerker op andere gronden gehouden is de persoonsgegevens te bewaren. Indien en zodra het bewaren van persoonsgegevens niet langer plaats zal vinden, worden de verwerkte persoonsgegevens vernietigd. Omdat de persoonsgegevens door opdrachtgever zijn aangeleverd mogen na de wettelijke bewaartermijn de gegevens reeds als (terug) geleverd worden beschouwd.

Bent u van mening dat in strijd met dit privacy beleid wordt gehandeld of bent u over een ander aspect van onze dienstverlening niet tevreden? Dat horen wij graag van u. Mocht u van mening zijn dat wij geen/onvoldoende gehoor geven aan uw bezwaar of verzoek, zoals hiervoor bedoeld, dan kun een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij raden daarom aan om deze pagina regelmatig te raadplegen om zeker te weten dat u de laatste versie hebt. Voor vragen over het privacy beleid van Kage Consult! kun u altijd contact opnemen met info@kage.nl.

U betaalt toch niet te veel voor uw accountant?